آشیانه و جوجه ها

بیشتر پرندگان برای محافظت مادر و تخم هایشان از دشمن ها، آشیانه می سازند. آشیانه برای جوجه هایی که از تخم بیرون می آیند هم محلی امن است. برای مثال، آشیانه ی این چرخ ریسک اوراسیا متشکل از شاخه های کوچک و رشته های نی است. آشیانه ی چرخ ریسک اوراسیا از شاخه ی درخت آویزان است.

انواع آشیانه

هر گونه ی پرنده، برای ساختن آشیانه روش خاص خودش را دارد، اما بیشتر آشیانه ها ویژگی های یکسانی دارند. بسیاری از آشیانه ها فنجانی شکل و متشکل از گِل، مو، پر و شاخ ی درختان اند. برای مثال:

  • آشیانه ی گنجشک از گِل ساخته شده و به دیوار چسبیده است.
  • پرنده ی خیاط برگ های بزرگ را با نخ گیاهی به هم می بافد.
  • چرخ ریسک دم دراز، آشیانه اش را از خزه، گل سنک و تار عنکبوت می سازد.

محافظت از خانواده

(قو)ی مادر و جوجه هایش دور آشیانه گرد آمده اند. جوجه های قو حدود چهار ماه با والدین خود به سر می برند. والدین از جوجه ها مراقبت می کنند و آن ها را به جاهایی که غذا هست، می برند.

وقتی جوجه ها آشیانه را ترک می کنند تنها می شوند، اما وقتی دو ساله شدند، جفت خود را می یابند. قوها در کنار آب، آشیانه ی بزرگی از ساقه های گیاهان می سازند.

جوجه های گرسنه

همه ی جوجه ها فوق العاده گرسنه اند و به طور مداوم به غذا نیاز دارند. هد هد یا شانه به سر هر روز صدها بار از آشیانه اش دور می شود و دوباره به آن باز می گردد. هدهد برای تغذیه ی سه یا چهار جوجه اش برای آن ها موریانه، کرم حشره و حشرات دیگر می آورد.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد