شکارچی های دریا

موجودات دریایی آن چه را که خوردنی باشد، هر وقت بتوانند، می خورند. برخی هم روزهای متوالی بدون غذا می مانند. بعضی از موجودات دریایی نیز همیشه غذا به دست می آورند.

دندان و فک

کوسه ماهی آسودگر با دهان باز شنا می کند.

مار ماهی بلعنده در عمق آب، جایی که غذا کمیاب است، زندگی می کند. دهان بزرگ به آن امکان می دهد تا تقریباً هر ماهی ای را با هر اندازه ای بخورد.

ماهی باراکودا در دهان قدرتمندش دندان های تیزی دارد. باراکودا می تواند تکه ای از بدن ماهی های بزرگ را گاز بگیرد و بِکَند و سپس به سرعت شنا کند و دور شود.

تعدد بازو

هشت پا، هشت بازو دارد که برای قاپیدن ماهی ها از آن ها استفاده می کند. این جانور ماهی ها را به دهان منقار مانندش که زیر بدنش است، می برد. هشت پا از مکنده های متعددی که روی بازوهایش قرار دارد، برای چسبیدن به طعمه استفاده می کند.

دام باله ها

شیر دریایی با باله های خاردار و درازش ماهی های کوچک را به اطراف صخره های مرجانی می راند و شکار می کند. وقتی ماهی ها تجمع می کنند، شیر دریایی حمله می کند.

ماهی ماهیگیر

ماهی ماهیگیر برجستگی طعمه مانند کوچک و لرزانی دارد که به سرش چسبیده است. این طعمه، ماهی های دیگر را به خود جذب می کند. ماهی ماهیگیر روی بستر دریا کمین کرده است. او ماهی های کنجکاوی را که نزدیک می شوند، فوری می قاپد.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد